Prywatność

Polityka prywatności lg-firmwares.com

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe swoich Użytkowników.


Właściciel i Administrator danych

Lg-firmwares.com


Właściciel kontaktowego adresu e-mail: support@lg-firmwares.com


Rodzaje gromadzonych danych:

- Gromadzone dane osobowe obejmują następne: Imię użytkownika, unikalny identyfikator na naszej stronie (nie używaj swojego e-maila)- Email, для подтверждения регистрации и сброса пароля, а -

-Adres E-mail, aby potwierdzić rejestrację i zresetować hasło, a także (jeśli zapisałeś się) na wysyłanie  wiadomości promocyjnych zespołu LGFirmwares

- Adres IP do wykrywania spamu i bezpieczeństwa konta, sieci i informacji

-Kraj, w przypadku specjalnych ofert dla każdego kraju i statystyk

- Marka telefonu, specjalne oferty dla każdego Urządzenia i statystyki

- Model telefonu dla ofert specjalnych dla każdego Urządzenia i statystyk

- obraz profilu użytkownika - (jeśli prześlesz swoje prawdziwe zdjęcie)

- biografia - opis użytkownika

- Identyfikator konta w fb - aby się zalogować i zostawić komentarze używając swojego loginu na Facebooku

- Identyfikator konta Google - aby się zalogować i zostawić komentarze  używając swojego loginu Google


Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych, znajdują się w specjalnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych komunikatach wyjaśniających, które są wyświetlane bezpośrednio przed pobraniem Danych.


Dane osobowe mogą być swobodnie udostępniane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tego Dodatku.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane w niniejszym uzupełnieniu są obowiązkowe, i w przypadku braku dostarczenia tych danych, aplikacja nie będzie mogła świadczyć swoich usług. W przypadkach, gdy w niniejszej aplikacji wyraźnie wskazano, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są wymagane, mogą skontaktować się z Właścicielem.

Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookie - lub innych środków śledzenia - przez tą Aplikację lub właścicieli serwisów osób trzecich, którzy korzystają z tej Aplikacji, ma na celu świadczenie Usług niezbędnych dla Użytkownika do uzupełnienia jakichkolwiek innych celów opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce dotyczącej plików cookie, jeśli takie istnieją.


Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie dane osobowe osób trzecich otrzymane, opublikowane lub przesłane za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie swoich danych Właścicielowi.


Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i / lub narzędzi IT zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi z określonymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych typów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w niniejszej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (na przykład zewnętrzne dostawcy usług technicznych, przewoźniki pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni przez Właściciela w razie potrzeby jako podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od Właściciela w dowolnym momencie.


Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: zgodnie z niektórymi ustawodawstwami, Właściciel może mieć prawo na przetwarzanie danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiedo przetwarzania („nie zrezygnuje”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;

podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub wszelkich istotnych zobowiązań przedumownych, którym podlega Właściciel;

przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania uprawnień oficjalnych powierzonych Właścicielowi;

przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów prowadzonej przez właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy dostarczanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.


Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w procesie przetwarzania.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą obejmować przeniesienie Danych Użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania Danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu zabezpieczenia ich Danych.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub zapytać Właściciela, korzystając z informacji podanych w dziale kontaktów.


Czas retencji

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego cele, dla których zostały zebrane.

W związku z tym:

Dane osobowe zbierane do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy.

Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu, za każdym razem, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie jakiegokolwiek wyższego organu.


Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być wykonane po upływie okresu przechowywania.


Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: zarządzanie kontaktami, wysyłanie wiadomości i komentowanie treści.


Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

Komentowanie treści

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości


Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela.


W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

Wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Przedmiot do przetwarzania swoich danych.  Użytkownicy mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.


Uzyskać dostęp do swoich danych.

Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania, a także uzyskać kopię danych, które są w trakcie przetwarzania.


Zweryfikować i poprosić o poprawienie. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.


Ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie przetwarza ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.


Wymagać usunięcia lub skasowania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.


Odbierać swoje dane i przesłać je do innego Administratora. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przesłania go do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią lub na jej zobowiązaniach przed umownych.


Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia roszczenia do swojego właściwego organu ochrony danych


Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonaniu władzy publicznej przyznanej Właścicielowi lub w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, dostarczając terenowi związanemu z ich szczególną sytuacją uzasadnić sprzeciw.


Jednak Użytkownicy muszą wiedzieć, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, oni mogą w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, nie podając żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.


Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw Użytkownika mogą być skierowane do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.


Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub w etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych usług.


Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż może wymagać od Właściciela ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.


Dodatkowe informacje na temat danych osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.


Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystujące do tego celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP).


Informacje nie zawarte w tych zasadach

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych może być wymagane od Właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.


Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”​​​​​​​

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych z których korzysta honoruje żądania „Nie śledź”, proszę zapoznać się z ich polityką prywatności.


Zmiany w tej polityce prywatności​​​​​​​

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Aplikacji i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych, dostępnych dla Właściciela

Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.


W przypadku, gdy zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel w razie potrzeby muszą uzyskać nową zgodę od Użytkownika.​​​​​​​

GDPR